Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

„Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

В закона са опредени задълженията на администраторите на лични данни при обработване на данните. Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД определя какво по смисъла на закона представлява “Обработване на лични данни”. Това е “е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.

Защо www.lifelines-eft.com събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим най-актуалната информация относно наши събития е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ще препращате и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предоставяме с цел да придобием някаква облага.

www.lifelines-eft.com може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получават данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълняват тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от www.lifelines-eft.com 

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили вашето съгласие  (изключение прави само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите личните ми данни?

www.lifelines-eft.com ще обработва, събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете за съхранение на информация зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни
 • данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните;
 • целите на обработването;
 • правното основание за обработка;
 • съответните категории лични данни, които се обработват;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малко на нивото в ЕС;
 • предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • подробности за правата Ви да искате, коригирате или изтривате лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • източникът, от който са събрали личните Ви данни, в случаите, в които не са събрани директно от вас;
 • всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакването от тези операции;

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на www.lifelines-eft.com.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите: име, фамилия, телефон и е-майл адрес.