Форма за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни

В качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, като се има предвид, че:

Съм предоставил/а съгласието си за обработване на следните лични данни:

  • име и фалимия
  • e-mail адрес
  • телефон

по електронен път, във връзка със следната цел:

  • контакт с мен относно събития и лични сесии
  • получаване на ймейли с информационно и рекламно съдържание от www.lifelines-eft.com.  

и като заявявам, че съм информиран, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен да посочвам причина за оттеглянето .

С настоящото ви уведомявам, че:

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление да бъдат събирани и обработвани за посочените цели.

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всики посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването на горепосочните данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.